Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU


Budżet gminy na 2005 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 12 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XVI/160/05 zakładał:
1. Dochody 15 524 623 zł
z tego:
- dochody związane z realizacją zadań własnych 13 654 013 zł
- dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 870 610 zł
2. Wydatki 17 768 803 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych 15 898 193 zł
- wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 870 610 zł
3. Rozchody przeznaczone na spłatę kredytów 830 980 zł
4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 3 075 160 zł
5. Rezerwę ogólną 80 000 zł
W I półroczu 2005 roku zwiększono:
- plan dochodów budżetu o kwotę 779 291 zł
- plan wydatków budżetu o kwotę 385 680 zł
- rozchody przeznaczone na spłatę kredytów 393 611 zł
Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 2005 rok wynosi:
- dochody 16 303 914 zł
- wydatki 18 154 483 zł
- planowany deficyt budżetu 1 850 569 zł

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2005 roku wynosi :
- dochody 5 895 034 zł
- wydatki 5 536 146 zł
W I półroczu 2005 roku spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 662 711 zł.

Na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości
3 075 160 zł zaciągnięto kredyt w kwocie 1 100 000 zł, realizowany w 4 transzach. W I półroczu wykorzystano 303 823 zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2005 r. wynosi 2 462 314 zł, co stanowi 15,1% planowanych dochodów rocznych z tego:
- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2 072 758 zł, co stanowi 12,7 % planowanych dochodów
rocznych
- zobowiązania wymagalne 389 556 zł co stanowi 2.4% planowanych dochodów rocznych, w tym w jednostkach budżetowych na kwotę 49 223, w zakładach budżetowych 340 332 zł.


Dochody:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na 2005 rok wynosi 16 303 914 zł, wykonano
5 895 034 zł, tj. 36,2 %, po odjęciu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości – 5 127 057 zł wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 52,7%. Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

I. Dochody własne:
Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych wynosi 14 429 404 zł, wykonano
4 941 873 zł tj. 34,2%. Szczegółowe wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo-planowana kwota 217 000 zł z dotacji z funduszy
pomocowych UE oraz ANR na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. W 2005 roku gmina nie otrzyma w/w dotacji.

2. Dział 020 – Leśnictwo – planowana kwota 4 000 zł, wykonano dochody 4 005 zł,
tj.100,1% z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na terenie gminy.

3. Dział 630 – Turystyka – plan 50 028 zł– wykonano 26 026 zł. Są to dochody z dotacji na
dofinansowanie realizowanego w ramach programu SAPARD w 2004 roku zadania pn. Zagospodarowanie plaży jeziora Cedynia w Zeliszewie i Rajsku wraz z remontem ścieżek rowerowych, tablic dydaktycznych, materiałów informacyjno-promocyjnych.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody 244 950 zł, wykonano
89 655 zł tj. 36,6%, z tego:
1) nie wykonano planowanych dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, gdzie na planowaną kwotę 22 000 zł wykonano 15 241zł, tj. 69,3%.
Ustawowy termin płatności tych opłat przypada na 31 marca każdego roku. Zaległości wynoszą 42562 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2004 r- ( 37 627 zł) zaległości wzrosły o kwotę 4 935 zł.

2) dochody z najmu i dzierżawy planowane w kwocie 37 950 zł, wykonano 32 781 zł, tj.86,4%. Są to dochody z czynszu za ogródki działkowe oraz grunty pod działalnością gospodarczą. Mimo wykonania planowanych dochodów w 86,4 % to na 30.06.2005 r. wystąpiły zaległości w kwocie 24 072 zł.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowana kwota 22 800 zł, wykonano 8 219 zł tj. 36 %. Zaległości wynoszą 1 983 zł ( na 31.12.3004r - 346 zł).

4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości na plan 156 400 zł, wykonano 27 661 zł tj.17,7%. Zaległości w spłatach za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych wynoszą 24 523 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2004r zaległości wzrosły o kwotę 4 275 zł. W I półroczu 2005 roku wpłynęły podania o wykup nieruchomości, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Planowana kwota realna jest do wykonania

5) za nieterminową realizację opłat z tytułu czynszu, użytkowania, użytkowania wieczystego na plan 2 800 zł pobrano 2 148 zł odsetek a od spłaty rat za wykupione nieruchomości na plan 3 000 zł zrealizowano 2 879 zł.
6) Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 726 zł z rozliczeń należności z Zakładem Energetycznym z 2003 r.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 2 000 wykonano 975 zł z tytułu opłat za wykup
miejsc na cmentarzach komunalnych.

6. Dział 750 - Administracja publiczna – planowane dochody własne to kwota 65 217 zł,
wykonano 5 645 zł tj.8,7 % z tego:
1) z nałożonych kar pieniężnych dla ludności 2 166 zł,

2) z tytułu odpłatności za specyfikacje na przetargi na realizację zadań zaplanowanych w 2005r. planowana kwota 1 000 zł, uzyskano dochody 320 zł tj. 32 %.

3) z czynszu za najem pomieszczeń biurowych dla Rewiru Dzielnicowych w Reczu, Komenda Policji na plan 5 460 zł przekazała 2 826 zł tj. 51,8%.

4) z planowanych 100 zł wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę 37zł.

5) z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty 600 zł zrealizowano 296 zł, tj. 49,3%

6) W I półroczu nie otrzymano dofinansowania na realizację projektu Gminnej Platformy Cyfrowej w kwocie 58 087 zł. Z wstępnych informacji wiadomo, że projekt nie będzie realizowany.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody na 2005 rok wynoszą 3 057 887 zł, wykonano 1 304 775 zł, tj.42,7%. Zaległości na 30.06.2005 r wynoszą 711 173 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2004r.( 792 843 zł) zmniejszyły się o kwotę 81 670 zł. Mimo zmniejszenia się kwoty zaległości, o 106 wzrosła liczba podatników zalegających z realizacją podatków i opłat lokalnych;
Na 30.06.2005 zalega 437 podatników-( 31.12.2004r. -331) w tym:
- w podatku rolnym - 61, na 31.12.2004r. - 51
- w podatku od nieruchomości – 371, na 31.12.2004r.-274
- w podatku od środków transportowych - 5, na 31.12.2004r.-6
Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
1) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 659 767 zł, wykonano 282 315 zł, tj.42,7 %. Wysokość otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od wykonania wpływów w budżecie państwa.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 14 000 wykonano 10 905 zł tj.77,9%

3) podatek od nieruchomości – plan uchwalony na 2005 rok wynosił 1 406 000 zł wykonano 533 613 zł tj.38%. Zaległości na 30.06.2005r. wynoszą 600 011 zł, na 31.12.2004r.-597 931 zł W porównaniu do 2004 roku saldo zaległości wzrosło o 2 080 zł.

4) podatek rolny – plan 724 700 zł, wykonano 305 027 zł tj.42,1%. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 98 690 zł, na 31.12.2004r.-180 118 zł.

5) podatek leśny – plan 77 300 zł, wykonano 42 380 zł tj.54,8%.

6) podatek od środków transportowych plan 15 320zł wykonano 5 317 zł, tj.34,7%. Zaległości na 30.06.2005r wynoszą 3 694 zł, (na 31.12.2004r.-3 708 zł)

7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, pobieranych w formie karty podatkowej planowane dochody 5.000 zł, wykonano 1 155 zł tj.23,1%. Windykację tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy w Choszcznie. Zaległości na 30.06.2005r wynoszą 7 618 zł, (na 31.12.2004r.- 10 664 zł)

8) podatek od spadków i darowizn – plan 3 000 zł, wykonano 4 980 zł,

9) podatek od posiadania psów – plan 1 300 zł, wykonano 1 065 zł tj.81,9 %.

11) wpływy z opłaty skarbowej - planowane w wysokości 29 000 zł, wykonano 14 698 zł, tj.50,7%.

12) wpływy z opłaty targowej – plan 1.500 zł, wykonano 1 106 zł, tj. 73,7%.

13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan przyjęty uchwałą budżetową na 2005 rok wynosił 72 000 zł, wykonano 50 287 zł tj. 69,8%. Realizację przedstawia załącznik Nr 3

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 27.000 zł, wykonanie 28 622 zł, tj.106 %. Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe za czynności wykonywane przez notariuszy. W I półroczu wykonano dochody na poziomie 2004 roku.

15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowane wpływy 22.000 zł wykonano 23 305 zł, tj. 105,9%. Wysokość wykonania tej pozycji zależy od terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5 290 637 zł, otrzymano 3 072 368 zł subwencji, tj. 58,1%. Subwencja przekazywana jest w ratach miesięcznych i ustawowo ustalonych terminach. W I półroczu 2005 roku gmina otrzymała:
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 701 070 zł otrzymano 2 277 584 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1 473 273 zł, otrzymano736 638zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 116 294 zł, otrzymano 58 146 zł,

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2 232 900 zł, wykonanie 10 724 zł, tj. 0,5%.
W I półroczu br. wprowadzono zmiany w palnie:
1) z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na:
- sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości 2 300 zł,
- koszty komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli 100 zł,

2) 30 czerwca br. zlikwidowano środek specjalny „Stołówka szkolna” w ramach którego realizowane było dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Reczu, w związku z tym planowane dochody w kwocie 66 300 zł z odpłatności za wyżywienie od września do grudnia br. zostały wprowadzone do budżetu gminy.

3) realizacja pozostałych dochodów własnych gminy to nieplanowane wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych 2 307 zł oraz 3 872 zł z rozliczenia zamknięcia rachunku środka specjalnego.

4) odsetki od środków na rachunku bankowym, planowane 200 zł, wykonano 145 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 475 716 zł , wykonanie 352 660 tj.74,1 %.
z tego:
- wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze plan 6 000 zł, wykonanie 2 916 zł tj. 49%,
- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym na planowane 100 zł, uzyskano 121 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej, wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkołach na planowaną kwotę 469 616 zł, otrzymano 349 623 zł,- 74 %

11. Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza - z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano
dotację na dofinansowanie wypłat, wprowadzonej od 1 stycznia br. pomocy materialnej dla uczniów. Planowana kwota dotacji – 125 069 zł, w I półroczu otrzymano 75 040 zł, tj. 60%.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna – Plan 2 663 000 zł – planowana kwota dotacji z
Funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy kanalizacji Sicko – Sokoliniec - Recz.
W półroczu nie otrzymano dofinansowania ze środków UE. Z wstępnych informacji wiadomo, że projekt nie będzie realizowany.

W I półroczu 2005 roku dochody własne wykonano w 34,2%.( bez dotacji na dofinansowanie inwestycji – 53,1%) Na 30.06.2005 roku saldo zaległości ogółem wynosi 804 313 zł a nadpłat 14 017 zł.
O umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 8 podań. Nie zastosowano ulg w postaci umorzenia podatku.
O odroczenie, rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wpłynęło 22 podania, z tego 20 rozpatrzono pozytywnie. Rozłożono na raty oraz odroczono zobowiązania podatkowe w wysokości 150 269 zł.
W I półroczu 2005 roku w wyniku korekt deklaracji, aneksów do decyzji wymiarowych dokonano odpisu zobowiązań podatkowych, na kwotę 101 638 zł..
W celu wyegzekwowania zaległych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2005 roku wystawiono:
- upomnień 306, w 2004r -483,
- wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w KW –11, w 2004r -10
- wezwań do zapłaty - 31, w 2004 r. - 75
- wystawiono 197 tytułów wykonawczych na kwotę 125 868 zł, w 2004 r. – 120 na kwotę
98 530 zł. Urząd Skarbowy zrealizował kwotę 45 823 zł, w 2004r. - 9 462 zł.
- wystawiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie wniosek o wszczęcie egzekucji
z nieruchomości na kwotę 127 947 zł.


II. Dotacje na zadania zlecone:

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok wynosi 1 874 510 zł, otrzymano dotację w wysokości 953 161 złtj.50,8% na realizację zadań z zakresu administracji, prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, pomocy społecznej.
Wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.Wydatki

Plan wydatków ustalony przez Radę Miejską w dniu 12 stycznia 2005r. uchwałą Nr XVI/160/05 wynosił 17 768 803 zł. W I półroczu 2005 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 385 680 zł, z tego :
1. na realizację wydatków bieżących 360 680 zł, w tym na:
1) sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej o kwotę 3 900 zł,
2) sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 o kwotę 2 300 zł,
3) sfinansowanie wydatków stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu o kwotę
66 300 zł ( po zlikwidowanym środku specjalnym)
4) dofinansowanie kosztów działalności komisji kwalifikacyjnej oceniającej awans zawodowy
nauczycieli o kwotę 100 zł,
5) dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej o kwotę 63 316 zł,
6) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach o kwotę 84 300 zł,
7) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) o kwotę 125 069 zł,
8) spłatę zobowiązań ZGKiM o kwotę 3 395 zł,
9) ochronę zabytków o kwotę 12 000 zł,
2. na realizację wydatków majątkowych 25 000 zł,(dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)
Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków na 30.06.2005 roku wynosił 18 154 483 zł, wykonano 5 536 146 zł tj.30,5% tego:
- wydatki bieżące plan 10 900 255 zł wykonano 5 357 926 zł, tj.49,2 %,
- wydatki majątkowe plan 7 202 057 zł, wykonano 178 220 zł, tj. 2,5 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5.

Z budżetu gminy realizowano zadania:
- własne – plan 16 279 973 zł, wykonanie 4 655 152 zł, tj. 28,6 %
- zlecone –plan 1 874 510 zł, wykonanie 880 994 zł, tj. 46,7 %

Zadania własne
Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:
I. Wydatki bieżące:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 35 894 zł, wykonano 7 510 zł, tj. 20,9%
z tego:
1) rozdział 01008- melioracje wodne – z planowanej kwoty 21 200 zł wykorzystano 563 zł na opracowanie koncepcji odwodnienia części ul. Chyżej. Opracowano również koncepcję odwodnienia ul. Owocowej oraz doraźnie części ul. Sienkiewicza. Rozpoczęto wykonanie czyszczenia rowów melioracyjnych położonych na terenie ogrodów działkowych na terenie miasta Recza. Większość prac z uwagi na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i przygotowania zawodowego wykonana zostanie w II półroczu br.

2) rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano kwotę 1 200 zł. Na opłaty za szczepienia, obserwację psów i innych zwierząt na terenie gminy wykorzystano 750 zł.

3) rozdz.01030 – Izby rolnicze – planowana kwota 13 494 zł przekazano składkę w kwocie 6 197 zł tj. 2% z wpływów podatku rolnego zrealizowanego w I półroczu br. i w grudniu 2004r.

2. Dział 600-Transport i łączność – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –plan 50 000 zł wykorzystano 20 914zł.tj. 41,8% na:
1) zimowe utrzymanie dróg ( odśnieżanie, posypywanie piaskiem) – 7 512 zł
2) zakup znaków drogowych na oznakowanie ulic w Reczu 1 070 zł,
3) bieżące naprawy dróg gminnych i chodników 1 230 zł,
4) uzupełnienie nawierzchni dróg masą asfaltową przez wykonawcę wybranego w przetargu – REBUDROG – 11 102 zł,
5) przetarg na utrzymanie i konserwację dróg gminnych o nawierzchni żużlowej i gruntowej wygrał ZUH KOMUNALNIK.W I półroczu br. nie wystawił faktur za wykonane roboty, pomimo bieżącego utrzymywania 10 dróg objętych umową.

3. Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa –plan 50 000zł, wykonano 4 731 zł tj. 9,5% z tego:
1) rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 30 000 zł, wykonanie 1 234 zł na opłaty notarialne.

2) rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 20 000 zł, wykorzystano 3 497 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali komunalnych, którzy wykupili mieszkania na własność.

4.Dział 710 – Działalność usługowa – plan 221 000 zł, wykorzystano 35 654 tj. 16,1 %
z tego:
1)- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 220 000 zł wykorzystano 35 654 zł na opłaty faktur za opracowania planów miejscowych oraz decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2)- rozdział 71095 – Biura planowania przestrzennego z planowana kwota 1 000 zł na opłaty za prowadzenie archiwum planu przestrzennego nie została wykorzystana, ponieważ WBBP w Gorzowie Wlkp. które prowadziło archiwum wypowiedziało umowę a wskazane archiwum ze Szczecina nie podpisało umowy.

5 Dział 750 - Administracja publiczna – plan ogółem 1 191 320 zł, wykorzystano 564865 zł, tj. 47,4% z tego:
1)- rozdział 75022 – Rady gmin - planowane środki100 000 zł, wykorzystano 40 047 zł tj. 40 % na:
- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji RM, diety sołtysów, przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej 31 688 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz art. spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 6 753 zł,
- opłaty za wynajem samochodu 440 zł,
- zwrot kosztów przejazdu radnych na posiedzenia komisji, sesji i sołtysów 846 zł

2)- rozdział 75023 – Urzędy gmin – planowane środki 1 037 420 zł, wykorzystano 495 039 zł, tj. 47,7%, z tego :
- wynagrodzenia i pochodne, plan 749 410 zł, wykonanie 331 207 zł tj.44,2%
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników, konserwacje i naprawy ksero, remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego), plan 288 010 zł, wykorzystano 163 832 zł.-56,9%

3)- rozdział 75095– Pozostała działalność– plan 53 900 zł wykorzystano – 29 779 zł,- 55,2% z tego:
- dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia zdrowotne) – planowana kwota 20 800 zł, wykorzystano 17 417 zł,
- opłaty i prowizje bankowe –3 194 zł,
- zwrot abonamentów telefonicznych dla sołtysów – 3 843 zł,
- opłata składki na Euroregion Pomeranię i Związek INA- 5 325 zł,

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane środki na funkcjonowanie jednostek OSP na 2005r. wynoszą 73 130 zł, przekazano dotację 36 564 zł. Od 01.01.2005r. realizacja wydatków OSP prowadzona jest przez stowarzyszenie a z budżetu gminy przekazywana jest dotacja w okresach miesięcznych. Rozliczenie z przekazanej dotacji zostanie sporządzone do 30 stycznia 2006r.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – Pobór podatków – planowana kwota 20 000 zł wykorzystano –14 540 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, opłaty pocztowe, komornicze, bankowe związane z naliczeniem i windykacją dochodów budżetowych.

8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, planowane środki 135 000 zł, wykorzystano 89 806 zł na opłaty odsetek od kredytów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia , rozdział 75818- rezerwy ogóle i celowe, plan 80 000 zł - na 30.06.2005 r. kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie została rozdysponowana.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4 543 082 zł, wykorzystano – 2 356 319 zł tj.51,9%,z tego:
1) rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan – 2 517 810 zł wykorzystano 1 369 472 zł
w tym:
a. Szkoła Podstawowa w Reczu:
W roku szkolnym 2004/2005 w Szkole Podstawowej w Reczu uczy się 406 uczniów (w 2003 r. 448) w 18 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie wynosi 40 nauczycieli na 34,88 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Pracownicy administracyjni i obsługi – 12,5 etatu. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Reczu w 2005 roku wynoszą 1 893 400 zł, wykorzystano 1 040 459 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 1 571 800 zł, wykorzystano 857 550 zł,
- dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS ), planowaną kwotę 178 310 zł wykorzystano 88 887zł,
- koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, środków czystości) plan 143 290 zł, wykorzystano 94 022 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie:
W roku szkolnym 2004/2005 w Szkole Podstawowej w Lubieniowie uczy się 104 uczniów (w 2003 r. 113) w 6 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie wynosi 14 nauczycieli na 11,95 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Pracownicy administracji i obsługi 5 osób. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w 2005r. wynoszą 623 510 zł, wykorzystano 329 010zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 524 100 zł, wykorzystano 265 495 zł,
- dodatki socjalne: plan 54 710 zł, wykorzystano 33 650 zł,
- koszty utrzymania szkoły (opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup środków czystości, opału, pomocy naukowych) plan 44 700 zł, wykorzystano 29 865 zł.

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2005 roku wprowadziło zmianę w klasyfikacji budżetowej, którym wprowadzono nowy rozdział 80103 o brzmieniu „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. W związku z powyższym, zarządzeniem Burmistrza Nr 11/05 wprowadzono zmianę w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubieniowie na kwotę 37 430 zł – są to planowane koszty funkcjonowania oddziału. Z kwoty tej w I półroczu wykorzystano 20 042 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń socjalnych dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym.

3) rozdział 80104 – Przedszkola – plan 393 460 zł, w tym na remonty 60 460 zł, przekazano dotację dla Przedszkola Miejskiego w Reczu na działalność bieżącą w kwocie 173 800 zł.

4) rozdział 80110 – Gimnazja – W roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum w Reczu uczy się 313 uczniów (w 2003 r. 289) w 12 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie wynosi 27 nauczycieli na 24,78 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Pracownicy administracji i obsługi 4 etaty. . Planowane środki na wydatki Gimnazjum w 2005 roku wynoszą 1 248 220 zł wykorzystano 670 546 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 1 011 550 zł, wykorzystano 536 299 zł,
- dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS ), planowaną kwotę 124 500 zł wykorzystano 60 463 zł,
- koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, środków czystości) plan 112 170 zł, wykorzystano 73 784 zł,
Zarządzeniem Nr 11/2005 Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
(przeniesienia między rozdziałami) zwiększono plan Gimnazjum o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na remont korytarzy .

5) rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan 244 000 zł, Zarządzeniem Nr 11/2005 Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (przeniesienia między rozdziałami) zmniejszono plan o kwotę 3 000 zł z oszczędności środków planowanych na wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół. Opiekunki zatrudnione były w ramach robót publicznych i stażyści, gdzie gmina dopłacała tylko 530 miesięcznie. Jedna z opiekunek zatrudniona była na umowę zlecenie. W I półroczu wykorzystano 120 689 zł , tj.50,1 %, w tym:
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół na terenie gminy – plan 26 780 zł, wykorzystano 3 183 zł.
-opłaty dla przewoźników za dowozy dzieci do szkół z terenu gminy, plan 202 220 zł, wykonano 111 384 zł tj. 55,1 %. Zobowiązania na 30.06.2005r. wynoszą 18 486 zł,

6) rozdział 80146 –Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli-plan 21 912 zł, wykorzystano
1 420 zł, z tego:
1) Szkoła Podstawowa w Reczu – plan 10 802 zł wykorzystano 250 zł
2) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie plan 3 500 wykorzystano 0
3) Gimnazjum plan 7 610 zł, wykorzystano 1 170 zł.
na dopłaty dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje.

6) rozdział 80195-Pozostała działalność –planowana kwota 16 850 zł na:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół 14 850 zł,
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 1 000 zł,
- dofinansowanie zakupu nagród na konkursy organizowane przez szkoły, dla najlepszych uczniów - 1 000 zł. Zwiększono plan o kwotę 66 400 zł, z tego:
- 100 na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej oceniającej awans zawodowy nauczycieli,
- 66 300 zł – środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej od września br.( do 30 czerwca br. stołówka funkcjonowała w formie środka specjalnego)
Plan po zmianach 83 250 zł - wykorzystano 350 zł na zakup nagród dla najlepszych uczniów z terenu gminy kończących naukę w szkołach podstawowych, Gimnazjum i szkołach średnich.

11. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów zaplanowano kwotę 10 200 zł wykorzystano 4 960 zł. na wypłatę stypendium.

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan ogółem 76 200 zł, wykonano 34 201 zł, z tego:
1) rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – plan 4 200 zł, wykonanie 1 771 zł – jest to wynagrodzenie zatrudnionej na umowę zlecenie pielęgniarki w gabinecie ginekologicznym.

2) rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 72 000 zł Wykorzystano 32 430 zł tj. 45% na:
- na dotację dla OWR w Nętkowie – 4 474 zł,
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Reczu – 1 542 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników OWR w Nętkowie, świetlicy w Reczu i
pełnomocnika – plan 20 320 zł, wykorzystano 11 468 zł,
-dofinansowano koszty organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkoleń, wynagrodzenia członków komisji, opłaty za świadczenie usług zdrowotnych polegających na terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, planowaną kwotę 32 180 zł, wykorzystano – 14 946 zł

13. Dział 852 – Pomoc społeczna - planowane środki na realizację zadań własnych
1 360 456 zł, wykorzystano 688 710 zł, tj.50,6% z tego:
1) rozdział 85203-Ośrodki wsparcia – plan 10 740 zł, wykorzystano 7 435 zł, tj.69,2% na:
- dotację w kwocie 5 552 zł dla OWR w Nętkowie na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie pracownika.
- z budżetu gminy realizowano wydatki na dopłatę do najniższego wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w OWR w Netkowie, planowana kwota 5 188 zł, wykonana 1 883 zł,

2) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 384 316 zł wykorzystano 260 318 zł na wypłaty zasiłków okresowych dla 343 rodzin oraz zasiłków celowych dla 136 rodzin.

3) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2005 roku planowane środki wynoszą 545 000 zł, w I półroczu wypłacono 222 011 zł, z kwoty tej spłacono zobowiązania z 2004 r. w wysokości 32 129 zł. Na dzień 30.06.2005 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 14 274 zł, które na początku lipca zostały spłacone. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu br. wpłynęło 339 wniosków, pozytywnie zostało załatwionych 315. Należy stwierdzić, że jest tendencja spadkowa w ilości wydawanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. W ubiegłym roku w okresie półrocza wydano 391 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na wyższe kwoty. Po dokonanej analizie ilości i wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych, kwota 460 000 zł zabezpieczy wypłaty dodatków w 2005 roku.

4) rozdział 85219-Ośrodek pomocy społecznej planowaną kwotę195 100 zł wykorzystano
96 539 zł tj.49,5 % na:
- wynagrodzenia z pochodnymi plan 168 500 wydatkowano 80 398 zł,
-wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe, CO, ubezpieczenie samochodu, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych) plan 26 600 zł wykorzystano 16 141 zł.
5) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – planowane środki w kwocie 41 000zł wykorzystano 20 368 tj.49,7% na:
- wynagrodzenia i pochodne plan 37 270 zł , wykorzystano 19 270zł,
- na zakup odzieży ochronnej i odpis na ZFŚS planowana kwota 3 730 wykorzystana 1 098 zł. W ubiegłych latach opiekunki były zatrudniane w ramach robót publicznych i interwencyjnych z PUP, w bieżącym roku nie ma już takich możliwości, w związku z tym ograniczono zatrudnienie tylko do dwóch opiekunek.

6) rozdział 85295 – Pozostała działalność –z budżetu gminy zaplanowano kwotę 100 000 zł.
W 2005 r. z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dofinansowanie na dożywianie dzieci w szkołach ( posiłek dla potrzebujących) w wysokości 84 300 zł. Na dożywianie w I półroczu wykorzystano 81 000 zł, z tego:
-1 269 zł na dożywianie osób chorych i niepełnosprawnych, pomocy udzielono 5 osobom,
- 79 731 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianiem objęto 378 osób,
- na utrzymanie noclegowni wykorzystano 1 039 zł

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan ustalony uchwałą RM na początku roku wynosił 142 470 zł. W I półroczu otrzymano z budżetu państwa zwiększenie o 125 069 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendium. Plan po zmianach wynosi 267 539 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 101 329 zł tj. 37,9 %, z tego:
1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane środki wynoszą 141 540 zł, wykorzystano 63 428 zł ,na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan 123 430zł – 52 918 zł
- dodatki socjalne i odpis na ZFŚS – plan 18 110 zł, wykorzystano 10 510 zł,

2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowana kwota 125 069 zł, wykorzystano 37 901 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za I kw. br. Wypłaty za II kw. dokonano 15 lipca br. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 44,80 zł Na wypłaty stypendium wpłynęło 583 wnioski, z tego pozytywnie zostało załatwionych 281 na łączną kwotę 75 533 zł. Wydano 302 decyzje odmowne. Wniesiono 45 odwołań do SKO, z tego:
14 zostało utrzymanych w mocy, 1 została zwrócona do ponownego rozpatrzenia a 30 nie zostało jeszcze rozpatrzonych.

3) rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowana kwota 930 zł. W I półroczu nie wystąpiły dopłaty dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje

15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane środki
538 895 zł, wykonano 317 666 zł, tj. 58,9 % z tego:
1) rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 16.395 zł wykorzystano
10 743 zł na:
- splata zobowiązań z BO – 1 209 zł
- na opłaty dla ZUH KOMUNALNIK za bieżącą konserwację kanalizacji burzowej – 6 628 zł,
- spłatę zobowiązań z lat 2000 – 2004 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu opłat środowiskowych wraz z odsetkami dla Urzędu Marszałkowskiego – 2 906 zł,

2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 15 000 zł, wykorzystano 8 802 zł na opłaty za wywóz odpadów z pojemników ustawionych na terenie miasta i wsi.

3) rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota 115 000 zł, wykorzystano
62 198 zł na:
- opłaty za usługi dla ZGKiM 9 184 zł( spłata zobowiązań z BO),
- ZUH KOMUNALNIK za utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi – 53 014 zł,
4) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, plan 90 000 zł, wykonanie
42 575 zł na:
- opłaty dla ZUH KOMUNALNIK za pielęgnację zieleni na terenie miasta – 38 447 zł
- opłaty za wynajęcie podnośnika z OSP Recz na cięcie drzew – 1 600 zł,
- uporządkowanie terenów zielonych cmentarza, nad jeziorem w Zeliszewie i na terenach
wiejskich – 2 418 zł,
- zakupu wyposażenia dla pracowników interwencyjnych – 810 zł,

5) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic– plan 271 000 zł, wykorzystano 179 201zł, z tego:
-opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych – plan 170 000 zł, wykonanie 127 178 zł,
- opłaty za konserwację punktów przy drogach gminnych plan – 90 000 zł, wykonanie 52 023 zł. Zobowiązania wynoszą 7 519 zł.

5)- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 31 500 zł, wykonanie 14 147 zł na:
- odnowienie przystanków autobusowych na terenie gminy( zakup farby i remont przystanków w Sicku, Sokolińu, Suliborzu – 5 272 zł,
- wywóz odpadów i wykonanie ogrodzenia na terenie ogródków działkowych- 3 314 zł,
- przygotowanie miejscowości i miejsc do uroczystości organizowanych na terenie miasta i
gminy 3 087 zł.
- remont piaskownic i uzupełnienie piasku na placach zabaw – 2 440 zł,
- remont pomostu nad jeziorem w Zeliszewie 934 zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 327 100 zł, wykonanie
144 462 zł, z tego:
1 rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 192 000 zł, wykonano
98 668 zł, tj. 51,4% w tym:
- dotacja dla MGOK- z planowanej kwoty 172.000 zł, przekazano 82 665 zł,
- świetlice wiejskie -plan 20 000 zł, wykorzystano 16 003 zł na zakup opału do świetlicy w Pomieniu, opłaty za energię elektryczną – świetlice Pomień, Sicko, Nętkowo, remont komina w Suliborzu.

2) rozdział 92116 –Biblioteki, planowana dotacja w kwocie 58 700 zł przekazano 29 460 zł.

3) rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowana kwota 48 400 zł, wykorzystano 2 483 zł na opracowanie dokumentacji na remont murów, Baszty Czarownic, nawierzchni ul. Murarskiej i dokumentacji archiwalnej zabytków. W wyniku decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze Szczecina wystąpiła konieczność przywracania nawierzchni ul. Murarskiej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi WKZ. Rozpoczęcie prac nastąpiło w miesiącu czerwcu br. na odcinku od Gimnazjum do Baszty Drawskiej .

4) rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 28 000 zł , wykorzystano 13 851 tj. 49,5 % zł,
na dofinansowanie kosztów organizacji imprez na terenie gminy.

17. Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowane środki – 98 100 zł , wykorzystano 54 701 zł na:
1) dotacje dla klubów sportowych zgodnie z zawartymi umowami, plan 79 250 zł , przekazano
40 181 zł, z tego:
- MKS REMOR plan 47 400 zł, przekazano 23 250 zł
- WKS Lubieniów plan 11 900 zł, przekazano 5 961 zł
- WKS Sokoliniec plan 13 100 zł, przekazano 6 600 zł,
- WKS Sulibórz plan 4 750 zł, przekazano 2 370 zł,
- sekcja brydża przy MROK plan 2 100 zł, przekazano 2 000 zł,
2) koszty imprez gminnych - plan 18 500 zł, - wykorzystano14 520 zł,
II. Wydatki majątkowe:

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 –infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowana kwota 310 000 zł, z tego:
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Pamiecinie plan 250 000 zł, z uwagi iż brak jest pozyskania środków z UE, ANR oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania zaszła konieczność ograniczenia rzeczowo-finansowego zadania do robót koniecznych, jednakże zezwalających na prawidłowe funkcjonowanie ujęć i stacji uzdatniania. Zakładany termin wykonania zadania to II półrocze br.

- remont stacji uzdatniania wody w Kraśniku plan 60 000 zł. Proponowane będzie odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Planowane na tym zadaniu środki własne w kwocie 30 000 zł zostaną zaproponowane na remont stacji w Pamięcinie.

2.Dział 400 – Transport i łączność - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 40 000 zł,
Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej na modernizację ul Chyżej i dróg na osiedlu Dolinka zostanie zlecone w formie przetargu w II półroczu br. po wykonaniu podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji.
W czerwcu rozpoczęto wykonywanie przebudowę odcinka chodnika i parkingu przy ul. Kościelnej w Reczu. Wykonanie powyższego zadania podyktowane było przeprowadzaną modernizacją chodników i wjazdów drogi wojewódzkiej ul. Środkowa w Reczu. Różnice w rzędnych nawierzchni chodników bez dokonania przebudowy naszego odcinka chodnika i parkingu uniemożliwiłoby korzystanie z tych urządzeń. Ponadto bardzo zły stan techniczny chodnika i parkingu wpływał by ujemnie na estetykę tego rejonu miasta po wykonaniu tylko modernizacji chodników ul. Środkowej. Tereny z sobą sąsiadują. Koszt zadania – to kwota
24 157 zł. Zadanie nie było ujęte w planie budżetu na 2005 rok - środki będą zabezpieczone z oszczędności w innych działach.

3. Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność planowaną kwotę 50 000 zł
Proponowane będzie odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi.

4.Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, planowana kwota
80 557 zł wykorzystano 13 720 zł na:
- zakup urządzeń do sieci internetowej – 2 740 zł
- opracowanie projektu Gminnej Platformy Cyfrowej – 10 980 zł. W przypadku nie zakwalifikowania zadania złożonego w ramach programu ZPORR środki własne zabezpieczone w budżecie na ten cel przeznaczone zostaną na wykonanie sieci internetowej UM.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 37 500 zł wykorzystano w 100 % z tego:
- rozdział 75405- Komendy powiatowe policji przekazano kwotę 25 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Reczu
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne spłacono zobowiązanie z 2004 roku za zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania w kwocie 12 500 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja planowana kwota 2 546 000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu ZPORR oraz środków z MENiS.
Złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego- Departament Integracji Europejskiej oraz Departamentu Edukacji i Sportu otrzymały pozytywną ocenę pod względem formalno prawnym i przekazane do dalszej oceny. Na 30.06.2005 r. wniosek otrzymał wstępne zapewnienie dofinansowania ze środków MENiS ( Totalizatora Sportowego)w kwocie 1 500 000 zł.

7. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 4 138 000 zł, wykonano 127 000 zł, z tego:
1) -rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 4 088 000 zł wykorzystano
127 000 zł na:
- przełożenie kanalizacji sanitarnej w ul. Murarskiej w Reczu – spłacono zobowiązanie z 2004 roku w kwocie 15 325 zł, zakończono zadanie związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odstąpiono na tym zadaniu od przywracania nawierzchni ulicy wg kosztorysu ofertowego. Zamiennie zostały wykonane dodatkowe roboty związane z uporządkowaniem odprowadzenia ścieków budynku Urzędu Miejskiego, wykonania dodatkowej studni wód opadowych oraz wykonania doraźnej nawierzchni gruntowej na okres zimowo – wiosenny
( podyktowany słabą nośnością gruntu).

3)„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Sokoliniec – Sicko -Recz”, planowana kwota 1 945 000 zł wykorzystano 26 921 zł. na opracowanie wniosku do realizacji w ramach programu ZPORR. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę pod względem formalno prawnym i przekazany został do dalszej oceny. Na etapie oceny przez panel ekspertów wniosek nie otrzymał wymaganej liczby punktów uprawniających do dalszego etapu oceny. Zostało złożone odwołanie w tej sprawie do Ministerstwa Gospodarki.

4)”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Trzebiń, Szumin, Stargardzka, Promenada wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków Recz”, planowana kwota 2 023 000 zł, wykorzystano 84 754 zł. na opracowanie dokumentacji i wniosku do realizacji w ramach programu ZPORR. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę pod względem formalno prawnym i przekazane do dalszej oceny. Na etapie oceny przez panel ekspertów wniosek nie otrzymał wymaganej liczby punktów uprawniających do dalszego etapu oceny. Zostało złożone odwołanie w tej sprawie do Ministerstwa Gospodarki.

2. rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 50 000 zł. Dokonano zlecenia na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej technologicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Pomieniu zgodnie z decyzją Starosty Choszczeńskiego. W I półroczu br. wysypisko zostało objęte monitoringiem wraz z analizą wód. Monitoring będzie trwał trzy lata.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych z własnych środków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 6 i Nr 9


III. Zadania zlecone
Na realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywana jest z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego dotacja, której plan w 2005 roku wynosi 1 874 510 zł, wykorzystano 880 994 zł.
Zadania zlecone gminie to:
1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – prowadzenie spraw USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej. Plan dotacji na 2005 rok – 63 200 zł. wykorzystano 29 666 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne 27 646 zł,
- materiały biurowe i opłaty za przesyłki pocztowe – 2 020 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 4 810 zł, wykorzystano 798 zł na:
- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa kwotę plan 910 zł wypłacono386 zł, za prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie gminy.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planowanej kwoty 3 900 zł wykorzystano 412 zł na przygotowanie wyborów uzupełniających w dniu 24.07.2005 do Rady Miejskiej. Rozliczenie końcowe zostanie dokonane w m-cu lipcu.

3. Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne plan 500 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

4. Dział 852 –Pomoc społeczna, plan ogółem 1 806 000zł, wykorzystano 850 530 zł,tj.47,1%
z tego:
1) rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, planowaną kwotę 150 000 zł wykorzystano 52 714 zł tj.35,1 % na:
- wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 100 800 zł, wykorzystano 36 514 zł,
- wydatki na zakup materiałów do świetlicy oraz koszty utrzymania świetlicy, plan 49 200 zł
wykorzystano 16 200 zł

2) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowana kwota 1 514 000 zł, wykorzystano 729 744 zł na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych 703 624 zł dla 484 rodzin,
- składki emerytalno – rentowe 7 485 zł dla 13 osób,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne plan 41 100 wykorzystano 18 635 zł,

3) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, planowana kwota 14 000 zł, wykorzystano5 012 zł na opłaty składek za 26 osób otrzymujący zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne

4) rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 112 000 zł wypłacono kwotę 58 465 zł dla 45 osób

5) rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowana kwota 16 000 zł, wykorzystano 4 595 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego usługi u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy w prowadzeniu i załatwianiu różnego rodzaju spraw związanych z podstawowym funkcjonowaniem w środowisku.

Realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 8

Zakłady budżetowe:
Na terenie gminy gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Przedszkole Miejskie w Reczu.

1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Po dokonanych w 2004 roku zmianach organizacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Na 2005 rok ustalono przychody z tytułu świadczonych usług w tym zakresie na kwotę 348 360zł, W pierwszym półroczu br. wykonano kwotę 137 487 tj. 39,5% planowanych przychodów w tym 15 222 zł wpłat z zaległości z lat ubiegłych. Kwota należności w porównaniu do stanu na koniec 2004 roku zmniejszyła się o 8 464 zł, z kwoty 461 485 zł do 453 021 zł.
Koszty działalności w I półroczu na planowaną kwotę 335 615 zł wyniosły 123 184 zł tj. 36,7%
W porównaniu do stanu na koniec 2004 zmniejszyła się kwota zobowiązań z kwoty 381 219 zł do kwoty 357 403 zł na 30.06.2005r. W I półroczu spłacono 65 592 zł zaległości z 2004 roku, natomiast wzrosło bieżące zadłużenie zakładu o kwotę 41 776 zł. Największe zobowiązania ZGKiM posiada wobec ZUS, na 30.06.2005r. wynoszą 175 228 zł.(na 31.12.2004 r.- 194 670zł)

2. Przedszkole Miejskie –W roku szkolnym 2004/2005 do Przedszkola Miejskiego w Reczu uczęszczało 83 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, ( w tym 2 kl.”O”). Zatrudnienie wynosi 5 nauczycieli oraz 3,25- to pracownicy administracji i obsługi. Przychody i wydatki Przedszkola Miejskiego w 2005 roku kształtowały się następująco:
1) plan przychodów na 2005 rok wynosi 443 300 zł, wykonano 200 682, z tego:
- dotacja z budżetu gminy – plan 399 300 zł ( w tym na remonty –60 460 zł)otrzymano
173 800 zł tj. 44,2 %
- wpływy z tytułu dopłaty rodziców do kosztów rzeczowych plan 24.000zł, wykonano
12 838 tj.53,5%
- wpływy z odpłatności za wyżywienie, plan 20.000 zł, wykonanie 14 044 zł, tj. 70,2%

2) na koszty działalności w 2005 r. zaplanowano kwotę 443 300 zł wykorzystano 193 572 zł,
tj.43,7%, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 246 320 zł, wykorzystano 127 045 zł,
- dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS) planowaną kwotę 29 000 zł wykorzystano 12 000 zł.
- zakup środków żywności , plan 20 000 zł, wykorzystano 12 372 zł,
- pozostałe koszty opłaty za gaz, wodę, ścieki, telefoniczne, zakup pomocy) plan 81 200zł wykorzystano 41 255 zł.
W 2005 roku zaplanowano 66 800 zł na kontynuację rozpoczętych w 2004 roku prac remontowych. Z uwagi na uruchamiany w roku bieżącym Program pn „Norweski Mechanizm Finansowy , który preferuje w ramach priorytetu pierwszego projekty związane z modernizacją indywidualnych systemów ogrzewania oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej zaistniała możliwość pozyskania środków zewnętrznych na prace w wysokości do 85% kosztów zadania. Planowany zakres prac na Przedszkolu bardzo dobrze wpisuje się w wytyczne tego Programu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przygotowaniu wniosku - projektu obejmującego prace termomodernizacyjne i systemu CO obiektu Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Reczu ( łącznik, budynek czerwonej szkoły i sali gimnastycznej). Zlecono opracowanie stosownych dokumentacji. W związku z tym proponowane będzie zmniejszenie kwoty 60 460 zł na realizację kontraktu wojewódzkiego, między innymi poprawę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Reczu – remont schodów.

Stołówka szkolna
Przy Szkole Podstawowej w Reczu do 30.06.2005r.funkcjonowała stołówka szkolna prowadząca działalność w formie środka specjalnego. Stołówka świadczyła usługi z zakresie dożywiania dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reczu oraz Gimnazjum. Koszty funkcjonowania stołówki w 100 % pokrywane były z odpłatności za wyżywienie.
Planowane przychody wynoszą 121 500 zł wykonano 72 508 zł tj. 59,7% 119 066 zł.
Planowane wydatki w kwocie 121 500 zł wykorzystano kwotę 83 631 zł.(różnica pokryta ze stanu środków obrotowych z 2004 r.) Na 30.06.2005r. na rachunku bankowym pozostała kwota 4 000 zł, która po zlikwidowaniu rachunku zostanie przekazana na rachunek dochodów budżetowych.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 10


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów GFOŚiGW na 2005 rok wynosi 16 200 zł, w I półroczu 2005 roku uzyskano wpływy – ( minus)19 zł; z tego:
- wpływy za składowanie odpadów i emisję oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
( minus) 425 zł. Ustawowy odpis dla gminy za miesiąc styczeń br. był minusowy w kwocie
1 717 zł. W następnych miesiącach Urząd Marszałkowski kompensował należny odpis i ostatecznie saldo minusowe zostało rozliczone w lipcu br.
-z odsetek za zwłokę i odsetek bankowych uzyskano kwotę 406 zł.

Plan wydatków na 2005 rok wynosi 25 500 zł, wykorzystano kwotę 2 280 zł na:
-zakup nagród na konkurs przyrodniczy-300 zł,
- koszty robót związanych z odkrzaczaniem i rozdrabnianiem gałęzi i drzew do lat 5 na terenie
gminy1.341 zł
- wykonanie analizy ścieków z kanału i wody rzeki Iny – 533 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 106zł.

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 11


Sporządził:
L.Cichorzewska
Skarbnik Miejski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 27-10-2005 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2005 11:10