Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/200/05 w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

UCHWAŁA Nr XXX/200/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. l568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich zadania statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§.3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Dobraniecki


Załącznik do Uchwały Nr XXX/2000/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005 r.


Karta Współpracy
organów gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi w dalszej części Karty
,, Organizacjami”.


Aktywna działalność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje rozwijają aktywność mieszkańców, kształcą liderów społecznych. Dla budowania partnerstwa istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i ich współpraca z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

I. Partnerzy.

Ze strony Gminy Recz, w realizacji postanowień Karty uczestniczą:
1. Rada Miejska w Reczu- w zakresie kreowania polityki społecznej, oraz ustalania ramach rocznych programów współpracy, priorytetowych zadań publicznych, do wspólnej realizacji z Organizacjami,
2. Burmistrz Recza – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z Organizacjami, decydowania o przyznaniu jej dotacji w ramach rocznego programu współpracy i innych form pomocy,
3. Zastępca Burmistrza w zakresie koordynowania współpracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, utrzymywania bieżących, partnerskich kontaktów pomiędzy samorządem a Organizacjami, oraz doradztwa partnerom,
4. Gminne jednostki organizacyjne-w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami,
5. Ze strony Organizacji , w realizacji postanowień Karty, uczestniczą wszystkie Organizacje zainteresowane współpracą.
6. Bieżąca współpraca odbywa się między innymi w ramach Komisji Konsultacyjnej, powołanej przez Burmistrza na okres 3 lat, złożonej z trzech pracowników Urzędu Miejskiego, lub gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz sześciu przedstawicieli wybranych przez Organizacje.
7. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie wniosków Organizacji o przyznanie dotacji lub udzielenie innej formy pomocy, proponowanie i inicjowanie nowych form i zasad partnerskiej współpracy, ocena karty Współpracy i rocznych programów współpracy. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Komisji.
8. W celu pełnego i rzetelnego informowania o partnerach oraz usprawnienia przepływu informacji, Urząd Miejski prowadzi na swojej stronie internetowej Recza Informator Pozarządowy, w którym udostępnia otrzymywane od partnerów dane o zakresie ich działania oraz dane adresowe.

II. Zasady współpracy.

Współpraca gminy Recz z Organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach:
1. Pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz Recza oznacza realizację zadań publicznych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców,
2. Suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują za osiągnięcia zaplanowanych efektów .
3. Partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem , wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą w informacji.
4. Efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów.
5. Uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają dodatkowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.
III. Formy współpracy.

Partnerzy deklarują następujące formy współpracy:
1. Organizacje zgłaszają pomysły działań, udostępniają posiadane zasoby-wiedzę, kontakty, ludzi, doświadczenie, pracę wolontariuszy,
2. Organizacje realizują zadania zlecane przez samorząd,
3. Organy gminy zapewniają finansowanie lub dofinansowanie zlecanych zadań,
4. Organy gminy organizują wspólne spotkania w celu harmonizowania współpracy,
5. Organy gminy informują systematycznie o swoich bieżących działaniach,
6. Burmistrz Recza wspiera organizację szkoleń dla Organizacji,
7. Burmistrz Recza pomaga organizacjom w wypełnianiu dokumentów i pozyskiwaniu środków finansowych,
8. Burmistrz Recza, w miarę możliwości, udostępnia partnerom pomieszczenia, środki transportu i inne środki techniczne niezbędne do realizacji zadań publicznych,
9. Partnerzy doradzają sobie wzajemnie w realizacji zadań publicznych,
10. Partnerzy informują się wzajemnie o swoich zamierzeniach i promują wspólne działania,
11. Partnerzy rozpowszechniają w prasie, radiu i telewizji informacje o wspólnych sukcesach i problemach utrudniających realizację zadań publicznych,
12. Partnerzy powołują w miarę potrzeb szkoły doradczo-konsultacyjne, których zadaniem jest w szczególności proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich,
13. Partnerzy upowszechniają i wspierają wolontariat jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

IV. Zasoby.

Partnerzy udostępniają zasoby, którymi dysponują, do wykorzystania we współpracy:
1. Wiedzę, doświadczenie, umiejętności, pomysły, zapał i czas swoich pracowników, członków Organizacji i wolontariuszy,
2. Procedury działania, kontakty, kanały informacji,
3. Pomieszczenia, lokale,
4. Materiały, sprzęt, środki transportu,

V. Określenie podmiotów objętych Kartą.

Zasięg terytorialny.
1. Podstawowym kryterium decydującym o objęciu Organizacji postanowieniami Karty, jest działalność na obszarze gminy Recz. O wsparcie mogą ubiegać się Organizacje, które prowadzą całą swoją działalność lub część działalności na rzecz mieszkańców gminy Recz.
2. Status prawny organizacji.

Wszystkimi postanowieniami Karty objęte są wyłącznie Organizacje. Grupy mieszkańców nie działające w formie Organizacji mogą korzystać ze wsparcia wynikającego z postanowień Karty z wyłączeniem bezpośredniego wsparcia finansowego i materialnego lub za pośrednictwem Organizacji.

VI. Przepływ informacji.

Informacje o współpracy i sprawach istotnych dla partnerów udostępniane i rozpowszechniane są:
1. na stronie internetowej gminy Recz www.recz.pl
2. na stronach internetowych partnerów,
3. na spotkaniach partnerów organizowanych z inicjatywy Organizacji lub gminy Recz,
4. drogą pocztową, drogą elektroniczną- wysyłka informacji o możliwościach uzyskania wsparcia do Organizacji , których dane adresowe znajdują się w Reckim Informatorze Pozarządowym (dotyczy informacji nieudostępnianych na stronie internetowej gminy).

VII. Zasady wspierania przez gminę działalności pożytku publicznego Organizacji.

1. Dotacje.

Organizacje mogą otrzymywać dotacje w szczególności na realizację zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu gminnego i zawartych w Rocznych Programach Współpracy.
Realizatorzy zadań wyłaniani są w otwartym konkursie ofert, według jawnych, przejrzystych zasad gwarantujących równe traktowanie partnerów.
Burmistrz Recza przed ogłoszeniem konkursu przekazuje Organizacjom do zaopiniowania propozycje kryteriów oceny ofert. Wnioski o dotację złożone przez Organizacje, ocenia Komisja Konsultacyjna. Członkowie Komisji Konsultacyjnej nie mogą uczestniczyć w ocenie oferty Organizacji, której są członkami. Burmistrz Recza określa zarządzeniem zasady procedury konkursowej. Burmistrz Recza podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji biorąc pod uwagę ocenę oferty przez Komisję Konsultacyjną i wysokość środków finansowych przeznaczone na realizację zadania. Informacje o ocenie punktowej ofert i o przyznanych dotacjach umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.
Organizacja, która otrzymała dotację z gminy, obowiązana jest umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją dotowanego projektu informację : ,, Projekt jest dotowany przez Gminę Recz”.

2. Lokale.

Organizacje, którym do prowadzenia działalności pożytku publicznego niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o wynajęcie go od gminy na preferencyjnych warunkach tj. bez konieczności wnoszenia pełnych opłat za czynsz i podatku od nieruchomości od zajmowanej powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności. Lokale wynajmowane na tych warunkach mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Organizacji z wiązanej z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Burmistrz Recza ustala zarządzeniem szczegółowe zasady najmu. Lokale te są wynajmowane stosownie do możliwości gminy. O najem stałego lokalu mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje posiadające osobowość prawną. W ramach wniosku Organizacja określa ogólne wymagania stosunku do lokalu i proponowanej lokalizacji. Organizacje ubiegające się o najem lokalu na preferencyjnych warunkach zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów i informacji: raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
a) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
b) opisu programów, które będą realizowane w lokalu,
c) dokumentów określających status prawny Organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania to jest statutu i aktualnego wypisu z rejestru,
d) danych osoby odpowiedzialnej za prawidłowe użytkowanie wynajmowanego lokalu.

3. Lokal na spotkania.

Organizacjom i grupom mieszkańców nie dysponującym własnym lokalem Burmistrz Recza umożliwia nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Reczu oraz pomieszczeń udostępnianych przez gminne jednostki organizacyjne w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

4. Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Organy gminy nie są w stanie zapewnić finansowego wsparcia wszystkim wartościowym projektom, ale licząc na operatywność organizacji udzielają pomocy w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, spoza budżetu gminy. Dzięki tej formie współpracy możliwa będzie realizacja wielu ważnych i potrzebnych mieszkańcom programów.
Pomoc organów gminy w tej dziedzinie może obejmować:
a) doradztwo w przygotowaniu wniosku o granty i dotacje,
b) informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych,
c) współfinansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
d) do finansowania udziału własnego Organizacji w projekcie zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

5. Szkolenia i konsultacje.

W celu zwiększania profesjonalizmu działań podejmowanych przez Organizacje, organy gminy deklarują pomoc w organizowaniu i finansowaniu szkoleń, uzyskiwaniu konsultacji prawnych i opinii ekspertów samorządowych.

6. Dostęp do informacji.

Burmistrz Recza udostępnia Organizacjom wydawany biuletyn oraz stronę internetową Urzędu Miejskiego w Reczu na potrzeby informowania o prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Partnerzy deklarują organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych o realizowanych wspólnie zadaniach publicznych.

7.Kontakty międzynarodowe.

Organizacje mogą występować do Burmistrza Recza o pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach partnerskich Recza. Systematycznie jest tworzona baza danych na ten temat dostępna dla Organizacji zainteresowanych współpracą międzynarodową. Wsparcie finansowe tych działań udzielane jest według procedury dotacyjnej określone w niniejszej Karcie.

8.Korzystanie ze środków transportu Gminy.

Organizacje mogą ubiegać się bezpłatne i płatne na warunkach preferencyjnych
udostępnienie gminnych środków transportu do przewozu osób i materiałów związanych z wykonywaniem zleconych zadań publicznych. Pomoc ta jest udzielana w miarę możliwości Gminy.

VIII. Ocena realizacji Karty.

Ocena realizacji Karty jest prowadzona przez partnerów, a jej wyniki są prezentowane na corocznym Reckim Forum Współpracy. Mogą być one podstawą do wspólnego opracowania propozycji nowelizacji Karty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-09-2005 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2005 11:30