Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrola kompleksowa RIO-WK-0913-625/9/K/2004 z dnia 28.04.2004 r.

18. Gmina Recz - dot. kontroli kompleksowej RIO-WK-0913-625/9/K/2004 z dnia 28.04.2004 r.


Szczecin, dnia 28 kwietnia 2004 r.
RIO-WK-0913-625/9/K/2004


Szanowny Pan
Zbigniew Ligus
Burmistrz
Recza


Uprzejmie informuję Szanownego Pana, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), przeprowadziła w okresie od 6 lutego 2004 r. do 9 kwietnia 2004 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Recz za 2003 r.

Protokół kontroli przekazano Panu w dniu 9 kwietnia 2004 r.

Wyniki kontroli potwierdzają wyeliminowanie większości nieprawidłowości wykazanych w protokole z poprzedniej kontroli i wystąpieniu pokontrolnym RIO-WK-0913-375/46/2000 z dnia 13 marca 2000 r., za wyjątkiem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych (gruntów i nakładów inwestycyjnych).

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli wykazują, że w realizacji zadań statutowych osiągnięto pozytywne rezultaty zwłaszcza w zakresie:
- uregulowań wewnętrznych,
- prawidłowości ewidencjonowania dochodów budżetowych,
- naliczania podatków,
- dokonywania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z celami programu i ustawą o wychowaniu w trzeźwości,
- wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
- wydatków na wynagrodzenia i wypłaty diet dla radnych,
- prawidłowego wykorzystania dotacji na zadania zlecone.

Niemniej jednak z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą miały miejsce następujące nieprawidłowości i uchybienia:

I. W zakresie spraw budżetowych, finansowych, sprawozdawczości i zamówień publicznych.

1. Burmistrz w ramach czynności kontrolnych nie objął kontrolą co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych, czym naruszono przepisy art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594), za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 10 protokołu.
2. Sprawozdania budżetowe Rb-27ZZ za III i IV kwartał, Rb-50 o dotacjach za I i IV kwartał, Rb-50 o wydatkach za III kwartał, sporządzono i przekazano odbiorcom ze zwłoką od 8 do 16 dni, czym naruszono § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. Nr 125, poz. 1160), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 17 i 18 protokołu.
3. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy za miesiące: kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, listopad odprowadzono ze zwłoką od 1 do 8 dni, co spowodowało zapłatę odsetek w wysokości 78,80 zł, czym naruszono przepisy art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256, z 2000r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452, Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 100, poz. 1080, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 56, poz. 498, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 135, poz. 1268), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 33 protokołu.
4. Odpisy na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczone za 2003 r. w kwocie 20 204,22 zł odprowadzono do 31 maja 2003 r. w wysokości 49,5%, zamiast 75%.
Pozostałe zobowiązanie w kwocie 10 204 zł nie zostało odprowadzone do końca 2003 r., czym naruszono przepisy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 33 i 34 protokołu.
5. Nie złożono Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacji miesięcznych i rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czym naruszono przepisy art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 156, poz. 1019, Nr 99, poz. 628, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79), za co odpowiedzialność ponosi Z-ca Burmistrza – str. 34 protokołu kontroli.
6. Kierownik jednostki zaciągając zobowiązywanie pieniężne przekroczył plan wydatków na koniec 2003 r. o łączną kwotę 48 826 zł w następujących pozycjach budżetu:
- w rozdz. 80110 Gimnazja, w § 4260 w kwocie 20 065 zł,
- w rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe, w § 3110 w kwocie 26 911 zł,
- w rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4210 w kwocie 1 850 zł,
czym naruszono przepisy art. 132 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – str. 37 i 38 protokołu.
7. Środki finansowe na wydatki, które nie wygasły z końcem 2003 r. w kwocie 12 000 zł nie gromadzono na wyodrębnionym subkoncie, czym naruszono przepisy art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 38 i 39 protokołu.
8. W ewidencji księgowej zawyżono o kwotę 3 669 zł koszty zrealizowanego i oddanego do użytkowania w 2003 r. zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie ciśnienia wody na ul. Wolności w Reczu”. Powyższa różnica powstała w skutek:
- ujęcia kwoty 5 124 zł stanowiącej koszty innego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Nętkowo-Grabowiec-Recz”,
- nie ujęcia kwoty 1 455 zł, stanowiącej koszty wykonania przyłącza energetycznego,
czym naruszono przepisy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 141 protokołu.

II. W zakresie gospodarowania mieniem.

1. W ogłoszeniach o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych podano termin wpłacenia wadium w dniu rozstrzygnięcia przetargu, czym naruszono przepisy § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, z 2003 r. Nr 7, poz. 80), za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 86, 87, 88 protokołu.
2. Na koncie 011-22 grunty na koniec 2003 r. nie ujęto zmniejszenia wartości gruntów z tytułu sprzedaży na łączną kwotę 31 977 zł, czym naruszono przepisy § 18 pkt 3 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych objętych obsługą finansowo-księgową, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza z dnia 15 lutego 2002 r. oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 168-169 protokołu.

Wymienione wyżej nieprawidłowości nie wyczerpują wszystkich negatywnych ustaleń zawartych w protokole kontroli.
Część z nich w wyniku podjętych działań została w trakcie kontroli wyeliminowana poprzez:
1. Dokonanie korekty w ewidencji księgowej nakładów na zadanie pn. „Podwyższenie ciśnienia wody na ul. Wolności w Reczu”.
2. Wprowadzono w roku 2004 do ewidencji księgowej konta 011-22 grunty, zmiany wartości gruntów z tytułu ich sprzedaży za rok 2003 (ewidencja syntetyczna).

W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli oraz usprawnienia pracy Urzędu niezbędne jest podjęcie następujących działań:

I. W zakresie spraw budżetowych, finansowych, sprawozdawczości i zamówień publicznych.

1. Objęcia kontrolą co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych.
2. Terminowego przekazywania sprawozdań budżetowych.
3. Terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych.
4. Terminowego odprowadzania składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.
5. Terminowego przekazywania odpisów na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
6. Składania Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacji miesięcznych i rocznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. Zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych.
8. Gromadzenia środków wydatków niewygasających na wydzielonym subkoncie.
9. Rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

II. W zakresie gospodarowania mieniem.

1. Ustalania prawidłowego terminu wpłacania wadium przez uczestników przetargów na sprzedaż mienia gminy.
2. Przestrzegania wewnętrznych uregulowań w zakresie dokumentowania gospodarki rzeczowymi składnikami majątku Gminy.

Wyrażam przekonanie, iż przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy pracy Urzędu.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, dotyczących zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych byłbym wdzięczny za powiadomienie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania.


Do wiadomości:
Szanowny Pan
Grzegorz Adamiak
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Reczu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 07-03-2005 18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 18:15