Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Burmistrza Recza dotycząca: realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz.


Recz, dnia 07.11.2008 r.

Informacja Burmistrza Recza

dotycząca: realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz.

W miesiącu lipcu 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Zgodnie z tą ustawą wszystkie plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku zachowywały swoją moc. Na terenie Gminy Recz istnieją takie plany miejscowe - w zasadzie zmian miejscowych planów dla części miejscowości (Nętkowo, Pomień, Rybaki, Sicko, Słutowo, Sokoliniec, Żeliszewo). Praktycznie plany te dotyczyły bardzo małych obszarów, niekiedy jednej działki tzw. „ zmiany punktowe”. Pozostałe plany miejscowe uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. utraciły swoją moc z dniem 31 grudnia 2003r. Z dniem wejścia w życie w/w ustawy obowiązującym dokumentem planistycznym na terenie gminy było i jest nadal Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz (uchwalone przez Radę Miejską w Reczu uchwałą Nr IX/51/03 z dnia 9 lipca 2003 r.).

Podstawowym celem uchwalonego „Studium….” jest zapewnienie podstaw formalno - prawnych i merytorycznych do:

 1. opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych obszarów w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które następuje na wniosek burmistrza.

oraz

 1. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wydawane są w trybie rozprawy administracyjnej w celu umożliwienia realizacji inwestycji powodujących skutki przestrzenne w obszarze gminy.

Natomiast celami współzależnymi uchwalonego „Studium….”są:

 1. zapewnienie podstaw do koordynacji polityki przestrzennej państwa z polityką samorządu gminy,

 1. zapewnienie warunków dla realizacji celów publicznych (lokalnych i ponadlokalnych) dla indywidualnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przez określenie zasad i kryteriów, jakie należy uwzględnić z uwagi na występujące uwarunkowania.

Takimi uwarunkowaniami, które zostały uwzględnione i określone w uchwalonym „Studium ......” są w szczególności:

 • kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

 • kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy,

 • obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

 • obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego,

 • kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 • obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

 • obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

 • obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

 • kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Reczu w dniu 30 października 2003 r. podjęła szesnaście uchwał (wynikające ze Studium), w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów. Z uwagi na znaczne koszty związane ze sporządzeniem tych planów (podkłady mapowe w skali 1:500 lub 1: 1000 oraz opracowania planistyczne) z w/w szesnastu wytypowano 5 obszarów, dla których opracowane zostały miejscowe plany zagospodarowania. W roku 2006 opracowano pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Recz - 1 szt., Sokoliniec - 1 szt., Nętkowo - 1 szt., Grabowiec -2szt.). Wartość opracowań planistycznych ustalona w wyniku przetargu dla w/w planów wyniosła 65.880,00 zł. Wykonawcą w/w planów był (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy.

Zarządzeniem nr 33/2007 Burmistrz Recza z dnia 16 kwietnia 2007r. powołał Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną z siedziba w Reczu (zmiana składu komisji - uaktualnienie). Zgodnie z regulaminem pracy komisji oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym GKUA jest organem opiniującym i doradczym Burmistrza w sprawach analiz studium i opiniowania planów miejscowych.

W dniu 30 czerwca 2008r. Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz, uchwalonego uchwałą Nr IX /51/03 Rady Miejskiej pozostałych Reczu pozostałych dnia 9 lipca 2003r.

Do dnia dzisiejszego zostało złożonych około 26 wniosków do zmiany studium. Podjęcie w/w uchwały było podyktowane wnioskami inwestorów zamierzających realizację farmy wiatrowej na terenie gminy wolnych od obszarów chronionych przyrodniczo w okolicy miejscowości Sokoliniec - Rybaki - Recz. Dokonane zmiany w Studium pozwolą również na „uwolnienie„ obszarów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych w okolicy Nętkowa, Lubieniowa, Kraśnika.

„Uwolnienie„ powyższe pozwoli na prawidłową gospodarkę gruntami Agencji Nieruchomości Rolnych.

W miesiącu kwietniu wpłynął wnioskiem inwestora o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarze zabytkowym - teren Starego Miasta Recz. Wojewódzki Konserwatora Zabytków w Szczecinie postanowieniem znak ZN - 4220/98/ks/08 z dnia 12 czerwca 2008r. Uwarunkował zgodę na realizację inwestycji od opracowania koncepcji zagospodarowania i rewaloryzacji tego terenu. W związku z powyższym zlecono opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zagospodarowania terenu kwartału miejskiego ograniczonego ulicami: Ratuszowa i Środkowa oraz Rynkiem wraz z opracowaniem makiet.

Realizacja pozostałych uchwał w sprawie sporządzania planów miejscowych dla poszczególnych obszarów będzie następowała sukcesywnie, w ramach możliwości finansowych budżetu gminy (b. kosztowne opracowania), po dokonaniu zmian w Studium uwarunkowań.

Na obszarach, dla których nie ma obowiązku sporządzania planów miejscowych

(nie wynika taki obowiązek z ustaleń Studium) określenie polityki przestrzennej, lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji odbywa się w drodze decyzji Burmistrza Recza. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla powyższych inwestycji powierza się osobie wpisanej na listę Izby Samorządu Zawodowego Urbanistów i Architektów. Decyzje takie wydawane są po uzgodnieniu z organami wskazanymi w rozdziale 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych.

W roku 2003 wszczęto 47 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 36 decyzji ostatecznych, w tym:

 • 11 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych,

 • 7 decyzji dotyczyło podziału nieruchomości,

 • 2 decyzje dotyczyły infrastruktury technicznej,

 • 3 decyzje dotyczyły obiektów usługowo - rzemieślniczych,

 • 9 decyzji dotyczyło zalesienia,

 • 2 decyzje dotyczyły obiektów gospodarczych,

 • 2 decyzje dotyczyły innych obiektów i budowli.

Z uwagi na nie uzupełnienie wniosków przez inwestorów 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia, a 9 wniosków przeszło do realizacji w roku 2004.

W roku 2004 wszczęto 43 nowych postępowań administracyjnych oraz 9 (z roku 2003) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 42 decyzję i dotyczyły one:

 • 13 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych,

 • 4 decyzje dotyczyły podziału nieruchomości,

 • 3 decyzje dotyczyły infrastruktury technicznej,

 • 7 decyzji dotyczyło obiektów usługowo - rzemieślniczych,

 • 9 decyzji dotyczyło zalesienia,

 • 2 decyzje dotyczyły obiektów gospodarczych,

 • 1 decyzja dotyczyła innych obiektów i budowli,

 • 3 decyzje odmawiające ustalenia warunków.

Z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawców 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 4 postępowania zawieszono na żądanie strony.

W roku 2005 wpłynęło 50 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowanie. Wydano 51 decyzji ostatecznych.

Dotyczyły one:

 • 16 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych,

 • 8 decyzji dotyczyło infrastruktury technicznej,

 • 27 decyzje dotyczyły pozostałych obiektów usługowo - rzemieślniczych, gospodarczych i innych

Z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia oraz 2 postępowania umorzono na żądanie stron.

W roku 2006 wszczęto 54 nowych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 54 decyzje i dotyczyły one:

 • 8 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych,

 • 9 decyzji dotyczyło infrastruktury technicznej,

 • 34 decyzje dotyczyły pozostałych obiektów usługowo - rzemieślniczych, gospodarczych i innych.

 • 3 decyzje odmawiające ustalenia warunków.

Z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawców 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 postępowania zawieszono na żądanie strony.

W roku 2007 wpłynęło 59 nowych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 42 decyzji , dotyczyły one:

 • 20 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych,

 • 4 decyzji dotyczyło infrastruktury technicznej,

 • 20 decyzje dotyczyły pozostałych obiektów usługowo - rzemieślniczych, gospodarczych i innych.

 • 3 decyzje dotyczyły zalesienia,

 • 1 decyzja odmawiająca ustalenia warunków.

Z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawców spowodowało, iż 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 4 postępowania zawieszono na żądanie strony.

Natomiast w 2008roku wszczęto 55 nowych postępowań administracyjnych wniosków sprawie wydanie decyzji o ustalenie warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 35 decyzji, dotyczyły one:

 • 13 decyzji dotyczyło budynków mieszkalnych

 • 9 decyzji dotyczyło infrastruktury technicznej,

 • 10 decyzje dotyczyły pozostałych obiektów usługowo - rzemieślniczych, gospodarczych i innych,

 • 3 decyzje odmawiające ustalenia warunków,.

Nie uzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawcę spowodowało, iż 5 wniosków pozostał bez rozpatrzenia, a 2 postępowania zawieszono na żądanie strony.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest zadaniem własnym gminy. Dlatego też koszt przygotowania projektów oraz decyzji ostatecznych finansowany jest ze środków budżetowych.

W oparciu o art. 32 ustawy pizp burmistrz, co najmniej raz w czasie kadencji rady dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy do ich sporządzania. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem takiej analizy planowane jest w roku 2009.

Niewątpliwie, w celu przygotowania terenów - atrakcyjnych dla przyszłych inwestorów zachodzi potrzeba dokonania w/w procedur planistycznych w zakresie:

 • wprowadzenia zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania między innymi w zakresie lokalizacji obszarów przemysłowych, tras i lokalizacji infrastruktury technicznej (np. farmy wiatrowe, linie energetyczne, GPZ, lokalne oczyszczalnie, itp.), obszary pod zalesienia.

 • w ślad za zmianami w Studium należy podjąć pilne działania w kierunku opracowania miejscowych planów zagospodarowania, przez co w zdecydowany sposób ułatwi się i skróci proces inwestycyjny potencjalnym inwestorom.

Sporządził :

Krzysztof Lipka

0x01 graphic

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-12-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2008 14:40