Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r.


Recz, dnia 06.11.2008r.

I N F O R M A C J A

dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r.

 

Rada Miejska w Reczu podjęła Uchwałę Nr XII/78/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2008 -2013.

Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny został uaktualniony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/127/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

WPI został podzielony na cztery działy, w tym:

  • dział I - Zadania inwestycyjne Gminy Recz na lata 2008 - 2013,

  • dział II - Zadania rezerwowe - realizacja uzależnioną pozyskaniem zewnętrznych środków pomocowych,

  • dział III- wykaz inwestycji, których inwestor jest z zewnątrz,

  • dział IV - wykaz zadań remontowych Gminy Recz przyjętych przez WPI na lata 2008 - 200713.

 

Z powyższych działów zrealizowano:

Z działu I:

 

1. Zadanie pn. „Budowa sali - sportowo - widowiskowej w Reczu

 

W I półroczu 2007 roku dokonano przeprojektowania planowanej sali sportowo - widowiskowej. W miesiącu czerwcu i lipcu 2007 przeprowadzona została procedura przetargowa, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Przetarg został ogłoszony o udzielenie zamówienia publicznego na zasadzie sfinansuj i wybuduj. W wyniku przetargu na wykonawcę zamówienia wybrano Konsorcjum Firm „ISO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kolbudach (lider Konsorcjum) i firmę „PBO - GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie. Wartość robót budowlanych wg złożonej oferty to kwota 7.231.522,88 zł brutto + należne odsetki. Spłata wartości inwestycji będzie odbywała się przez 12 lat, tj. do roku 2019. W wyniku realizacji robót wystąpiły roboty konieczne do realizacji, warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, których nie przewidywała dokumentacja budowlana oraz przedmiary robót. Ponadto wystąpiły roboty dodatkowe, które poprawią w przyszłości funkcjonowanie obiektu oraz poprawią wynik ekonomiczny jego użytkowania. W części wynikły one z zaleceń organów wynikających z art. 56 Prawa budowlanego oraz przyszłego użytkownika obiektu. Wartość tych robót to kwota 1 081 402,19 zł brutto. Z kwoty tej wartość 781 204,19 będzie spłacana przez gminę również do roku 2019.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 30 lipca 2007 roku, a realizacja robót rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2007. Roboty z umowy podstawowej zakończone zostały i odebrane protokółem odbioru w dniu 16 września 2008. Roboty dodatkowe zakończone zostaną do 12 listopada 2008.

Inwestycja dofinansowywana jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - środki Ministra Sportu w kwocie 1 500 000,00 zł. Kwota 420 tys. zł dofinansowana została w roku 2007. Kwota 870 tys. została dofinansowana do miesiąca września 2008. Wniosek do BGK w Warszawie o dofinansowanie pozostałej kwoty 230 tys. zł został złożony w miesiącu październiku.

W IV kwartale 2007 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Szczecinie o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek pomimo, że otrzymał pozytywną ocenę formalno - merytoryczną, to jednak z uwagi na mocno ograniczone środki PFRON nie otrzymał dofinansowania. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową podstawową i umową na roboty dodatkowe. Planowany termin przekazania przedsięwzięcia do użytkowania to I dekada grudnia 2008.

 

 

2. Zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody dla miasta Recza wraz z zasilaniem miejscowości Wielgoszcz.-

 

Z uwagi na mocno ograniczone środki budżetu, częściowa realizacja zadania w zakresie SUW w 2009r. Budowa sieci w kierunku Wielgoszcz uzależniona od sprzedaży gruntów przy stacji PKP dla inwestora zewnętrznego.

 

3. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wapnica -Sokoliniec -Sicko -Recz + Przepompownia główna na ul. Chyżej.

W roku 2005 zakończone zostały prace projektowe (dokumentacja budowlana) na tym zadaniu. W dniu 14.01.2005 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu ZPORR. Niestety, wniosek nie uzyskał dofinansowania w ramach tego Programu. W dniu 30.11.2005r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego - wniosek również nie otrzymał dofinansowania. W roku 2007 dokonano aktualizacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania planowana jest w ramach RPO WZ - osi III, którego uruchomienie (ogłoszenie naboru wniosków) planowane jest w grudniu 2008r.

 

4. Zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Reczu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Recz ( Szumin, Trzebiń, Leśna) -

 

Z uwagi na mocno ograniczone środki budżetu, realizacja zadania tylko w zakresie robot koniecznych, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

 

 

5. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowościach: Pomień, Sulibórz, Żeliszewo, Suliborek, Pamięcin, Jarostowo, Rajsko.

 

W roku 2008 wykonane koncepcje rozwiązania - uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze wsi Pomień i Sulibórz. W roku 2009 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejscowej oczyszczalni ścieków i sieci grawitacyjno - tłocznej na tych wsiach. Wartość opracowań w/w koncepcji - 8000,00 zł. Planowana realizacja zadań w tych miejscowościach to rok 2010.

 

6. Zadanie pn. Likwidacja składowiska odpadów komunalnych koło miejscowości Pomień, łącznie z mogilnikiem.

 

 

Zadanie będzie realizowane w latach 2009 - 2010. W pierwszej kolejności likwidacja mogilnika, a następnie likwidacja wysypiska odpadów komunalnych. Koszt likwidacja mogilnika w całości po stronie WFOŚiGW.

 

7. Zadanie pn. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Reczu.

 

W dniu 30.11.2005r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - nabór 2005. Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikacje formalną. Wniosek następnie otrzymał pozytywna ocenę merytoryczną i został ujęty na listę rezerwową.

W miesiącu czerwcu br. NFOŚiGW w Warszawie (Instytucja Wspomagająca w MF EOG i NMF) poinformował Burmistrza, że wniosek otrzymał pozytywną rekomendację. W miesiącu czerwcu wniosek został przetłumaczony na język angielski, dokonano również przeceny wartości wniosku do cen II kw. 2008.

W miesiącu sierpniu wniosek po zweryfikowaniu przez Instytucję Wspomagającą i Krajowy Punkt Kontaktowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego został przesłany do Biura Mechanizmów Finansowych MF EOG i NMF w Brukseli. W dniu 07.10.2008 r. na zlecenie BMF w Brukseli dokonana została kontrola i audyt projektu przez eksperta Panią Claudię Schneider ze Szwajcarii. Wynik kontroli i audytu jest pozytywny.

Aktualnie Burmistrz oczekuje na Grant Offer Letter (List z Ofertą Pomocową) z BMF, który to zapewnia Beneficjentowi dofinansowanie projektu z Programu EOG i NMF. W miesiącu październiku Zarządzeniem Burmistrz powołał zespół do zarządzania projektem. Obecnie trwają prace przy procedurze przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego wg wymogów unijnych. Planowane rozpoczęcie prac to miesiąc grudzień 2008, a zakończenie robót wrzesień 2010.

 

 

8. Zadanie pn. Przebudowa wodociągowej sieci azbestowej na terenie miasta i gminy wraz z uzupełnieniem brakujących odcinków sieci.

 

Aktualnie trwa realizacja inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia do SUW i dalej w ul. Kolejowej i Słonecznej wraz z budową przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Reczu”. Wartość robót zgodnie z ofertą przetargu nie przekroczy 1.523.322,98zł.

W roku 2009 planuje się wykonanie odcinka sieci w ul. Ratuszowej od Baszty Drawieńskiej do budynku Gimnazjum.

 

  1. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno- tłocznej w

miejscowościach Wielgoszcz i Recz ul. Kolejowa

 

Zadanie może być realizowane po roku 2011 i dalej.

 

10. Zadanie pn. Rewitalizacja Podworskich Parków Wiejskich na terenie gminy Recz.

 

Z uwagi na ograniczone środki zadanie możliwe do realizacji w latach późniejszych, przy pozyskaniu dofinansowania w ramach programów pomocowych.

 

11. Zadanie pn. Budowa dróg gminnych lokalnych w płudniowej części gminy Recz ul Lipowa, Różana, Kościelna, Czarnieckiego,Wolności, Al. Wolności, Wysoka i Choszczeńska.

Wykonano wtórnik mapowy do celów projektowych, wykonano koncepcję ciągu komunikacyjnego Wolności - Al. Wolności do ul. Lubanowska. W roku 2009 planuje się wykonanie projektu budowlanego dla tych dróg. Natomiast w roku 2010 planowana jest realizacja zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” tzw. traschetynówki (program wicepremiera Grzegorza Schetyny). Możliwe dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 50 %.

 

12. Zadanie pn. Budowa dróg gminnych w północnej części miasta z powiązaniem dodrogi krajowej i wojewódzkiej: Podgórna, Zielna, Srebrna, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Reja, Słowackiego, Polma, Cicha, Słoneczna oraz łącznik MKS.

Wykonano wtórnik mapowy do celów projektowych. W roku 2010 planuje się wykonanie projektu budowlanego dla dróg. W roku 2011 planowana jest realizacja zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” tzw. traschetynówki (program wicepremiera Grzegorza Schetyny). Możliwe dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 50 %.

 

 

13. Zadanie pn. Rewitalizacja ulic Starej Części Miasta Kościelna, Rynek, Tylna, Ratuszowa i Murarska.

 

Przystąpiono do opracowania projektu budowlanego na utworzenie ciągu spacerowo - jezdnego (szlak turystyczny) ul. Murarska na odcinku od obiektów szkolnych do Baszty Choszczeńskiej. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę koniec m-ca listopada 2008. Realizacja zadania możliwa w roku 2009 i 2010 (zadanie podzielono na dwa etapy z uwagi na ograniczone środki budżetu) w ramach RPO.

 

14. Zadanie pn. Rewitalizacja terenu przykościelnego w Reczu w obrębie ulic

Ratuszowa Środkowa, Kościelna i Rynek.

Opracowano projekt budowlany na zagospodarowanie terenów ul. Kościelnej, wokół Kościoła. Realizacja zadania możliwa w latach 2009 - 2010 w ramach programu PROW.

 

15. Zadanie pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych „obwarowań

miejskich” Baszta Drawieńska i Baszta Choszczeńska, Baszta Czarownic.

 

W roku 2008 wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonano remont pokrycia dachowego na Baszcie Choszczeńskiej oraz również przy dofinansowaniu WKZ wykonano renowację murów obronnych w południowej części miasta Recza. Wartość tych robót wyniosła blisko 140 tys. zł.

W roku 2009 planuje się wykonanie robót budowlanych w Baszcie Choszczeńskiej tworząc w niej Izbę Muzealną.

 

16. Zadanie pn. Przebudowa Obiektu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w

Reczu z przystosowaniem jego architektury do zabytkowego charakteru miasta.

 

Wykonano prace zabezpieczające obiekt do stanu technicznego, pozwalającego na prowadzenie w nim działalności kulturowo - artystycznej. Wykonano kosztorysy inwestorskie. Realizacje zadania planuje się w 2009 roku w ramach programu.

 

17. Zadanie pn. Przebudowa istniejących obiektów pierzei Rynku pod względem

architektury i szerokich form usług.

 

Jeszcze do końca 2008 roku zakończone zostaną prace planistyczno - urbanistyczne związane z koncepcją zabudowy kwartału obejmującego wschodnią pierzeję Rynku część ulicy Środkowej - od Rynku do łącznika przy aptece i część ulicy Ratuszowej od w/w łącznika do ul. Rynek. Powyższe opracowanie wynika z zaleceń WKZ w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia przez miejscowe podmioty gospodarcze działające w tym obszarze.

 

18. Zadanie pn. Remont obiektów Szkoły Podstawowej w Reczu.

 

W II półroczu 2007 i I kw. 2008 wykonano remont szatni przy sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej w Sali. Zakres wykonanego remontu obejmował wykonanie nowej instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, stropu, pokrycie dachu, rynny i rury spustowe, nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa, okładziny ścian płytami GKB i płytkami glazurowymi, nowe posadzki wyłożone terakota, roboty malarskie.

 

19. Zadanie pn. Budowa sieci internetowej bezprzewodowej szerokopasmowej

na terenie gminy Recz.

 

Opracowano projekt budowlany na ustawienie 3 masztów teleinformatycznych w miejscowości Wielgoszcz, Pomień i Pamięcin. Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na budowę informatycznej sieci przesyłowej. Planowany termin realizacji do 15 grudnia 2008.

 

20. Zadanie pn. Budowa infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, dojazdy do jezior, mała architektura) w miejscowościach Żeliszewo, Rajsko Sokoliniec oraz Recz ul. Trzebiń, Choszczeńska, wodospad ul. Srebrna.

 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2009 - 2010.

 

21. Zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń na pracownię w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Reczu, przebudowa boiska przyszkolnego.

Adaptacja strych na pracownię możliwa dopiero po wykonaniu termomodernizacji obiektów, tj. po roku 2010. Przebudowa boiska odbędzie się w ramach budowy nowego boiska w ramach programu Ministra Sportu „ORLIK 2012”. Wykonano już podkłady mapowe do celów projektowych, zlecono badania gruntu. Planowana realizacja budowy boiska to 2009 r.

 

22. Zadanie pn. Przebudowa byłego budynku administracyjnego na świetlicę wiejską w Sokolińcu.

 

Opracowano pełną dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania możliwa w ramach PROW w latach 2009 -2010.

 

23. Zadanie pn. Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Rybakach.

 

Opracowano pełną dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania możliwa w ramach PROW w latach 2009 -2010.

 

24. Zadanie pn. Budowa lokali socjalnych w Suliborku, Nętkowie i Lubieniowie.

 

Na dwa zadania tj. w miejscowości Suliborek i Nętkowo opracowano dokumentację techniczną. Złożone wnioski do BGK Departamentu Mieszkaniowego w Warszawie uzyskały dofinansowanie w maksymalnej wysokości - 30 %. Zawarte zostały umowy z BGK na dofinansowanie obu zdań. Na budynku w Suliborku 5 trwa realizacja robót budowlanych. Wykonawcą zadania jest ZUH KOMUNALNIK Sp. z o. o w Reczu. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2009r. W wyniku projektu uzyska się 5 lokali socjalnych.

Na budynku w Netkowie roboty budowlane fizycznie rozpoczęte zostaną jeszcze w I kwartale 2009 roku. Planowany, umowny termin zakończenia realizacji zadania - do końca grudnia 2009 roku. W wyniku realizacji projektu uzyska się nowych 5 lokali socjalnych.

Na były budynek mieszkalno - administracyjny w Lubieniowie wszczęto procedurę wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod lokale socjalne. Po wydaniu w/w decyzji nastąpi nieodpłatne przejecie budynku od ANR na mienie gminne.

 

25. Zadanie pn. Odbudowa Kościoła w Nętkowie.

 

Inwestorem zadania jest Parafia Rzymsko - Katolicka w Reczu. Gmina może dofinansować zdanie zgodnie z przyjętą uchwala do 15 % po zrealizowaniu zadania.

26. Zadanie pn. Rozbudowa cmentarza w Reczu.

Rozbudowa cmentarza wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęcie opracowania w/w plan nastąpi w 2009 roku. Planowany termin zakończenia prac planistycznych to I półrocze 2010 roku.

 

27. Zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych na terenie Recza.

 

Zadanie do realizacji w latach następnych - brak środków w budżecie.

 

28. Zadanie pn. Adaptacja- przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu pod cele publiczne.

 

Opracowano inwentaryzację techniczną budynku wraz z koncepcją na lokale mieszkalne. Burmistrz Recza wspólnie ze Starostą Choszczeńskim będzie składał wniosek o dofinansowanie termomodernizacji w/w obiektu w roku 2009.

 

29.Zadanie pn. Budowa budynku usługowo mieszkalnego ul. Środkowa w Reczu,

zadanie do realizacji w przypadku pozyskania inwestora zewnętrznego.

 

Dokonano sprzedaży działki przy ul. Środkowej w Reczu z uwarunkowaniem wybudowania przez nabywcę działki lokalu mieszkalno - usługowego. Z informacji posiadanych od nabywcy działki, trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia budowy budynku w II półroczu 2009.

30. Zadanie pn. Remont dachu budynku mieszkalnego w Reczu, ul. Promenada 6

 

Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2008 roku.

 

31. Zadanie pn. Docieplenie budynku komunalnego Pomień 22

Zadanie planowane do realizacji w roku 2009.

 

32. Zadanie pn. Utworzenie SPO Stacja Przeładunkowa Odpadów wraz z recyklingiem k. miejscowości Pomień.

 

Zadanie do realizacji w latach następnych po dokonaniu likwidacji byłego składowiska odpadów i mogilnika- brak środków w budżecie.

 

33. Zadanie pn. Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu, przywracający pierwotny charakter zabudowy.

 

W roku 2008 opracowana została pełna inwentaryzacja budynku i sieci branżowych. Opracowano dokumentacje techniczną. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009.

34. Zadanie pn. Utworzenie placów zabaw wg wymogów unijnych na terenie gminy.

 

Utworzone nowe w Słutowie, Rajsku, Wielgoszczy, Nętkowie, Sicku i Suliborku

Zadanie realizowane jest sukcesywnie, zakres uzależniony wysokością srodków finansowych. W każdym roku doposażane są również i istniejące place zabaw oraz tworzone nowe, tam gdzie występuje potrzeba ich tworzenia.

 

35. Zadanie pn. Remont Szatni w Pomieniu wraz z modernizacją płyty boiska sportoweg.

 

W roku 2008 wykonano remont wewnątrz obiektu. Wykonano strop, posadzki, wymieniono stolarkę drzwiowa, posadzkę i roboty malarskie. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2009 i 2010. Podejmowane też będą działania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje zadania.

 

36. Zadanie pn. Wykonanie ciągu turystyczno- spacerowego pieszego w Reczu, na odcinku Staromiejska - park miejski wraz z infrastrukturą techniczną.

 

W roku 2008 uporządkowano sieć energetyczną w parku - tj. wybudowano nowe zasilanie energetyczne, wymieniono instalację energetyczna oświetleniową wraz z lampami. Uporządkowano w części chodniki w parku, naprawiono ławki, uporządkowano drzewostan. W roku 2009 planuje się wykonanie ciągu spacerowego wraz z ławkami, z nasadzeniem krzewów i drzew, oświetleniem parkowym.

 

37. Zadanie pn. Przebudowa chodnika drogi wojewódzkiej Nr 151 ul. Środkowa i Kolejowa.

 

W 2006 roku wykonano remont części chodnika w ul. Środkowej. W roku II półroczu 2008 zakończone zostaną roboty drogowe związane z przebudową ulic Kolejowej i Środkowej i skrzyżowania ul. Choszczeńskiej i Stargardzkiej. W zakres robót drogowych obejmował przebudowę chodników i nawierzchni wierzchniej jezdni oraz trenów zieleni. Z dniem 1 stycznia 2009 roku ulica Środkowa i część ul, Kolejowej przejęte zostaną na mienie gminy.

 

 

Z działu II wykonano:

 

 

 

  1. Zadanie pn. „ Budowa kąpieliska nad jeziorem Wapnica” - opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Wapnica. Zgodnie z ustaleniami w/w planu oraz umową o współpracy z ANR gmina przejmie nieodpłatnie tereny na cele publiczne na tym obszarze. M. p. z. p. jest podstawą do opracowania dokumentacji budowlanej i ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych. Obecnie na zlecenie ANR trwają prace geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi i wydzieleniem działek na gruncie.

 

 

  1. Zadanie pn. „ Remont i modernizacja remizy w Żeliszewie”

Z uwagi na mocno ograniczone środki obiekt wykonywany jest w systemie gospodarczym. Obiekt wykonany jest w stanie surowym, zadaszony dachem i pokryty blachą dachówkopodobną.

Z działu III i IV

 

Zadania wyszczególnione w dziale III i IV WPI, na których w ostatnich dwóch latach (od czasu poprzedniej informacji przedłożonej dla Rady Miejskiej) miała miejsce realizacja zostały omówione w dziale I i II niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Krzysztof Lipka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-12-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 02-12-2008 14:41