Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/149/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej.


UCHWAŁA Nr XXII/149/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 208 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Reczu :

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

  1. z samochodu osobowego - 18,00 zł

  2. z innych samochodów, przyczep, naczep- 22,00 zł

  3. z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza- 8,00 zł

  4. ze straganu , stołu (za każdy m? zajmowanej powierzchni) - 3,50 zł

  5. w pozostałych przypadkach- 18,00 zł

2. Jeżeli artykuły lub sposób prowadzenia handlu występuje w więcej niż jednej postaci (formie) opłatę targową pobiera się od każdej z nich.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 658,49 zł

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Gminy Recz
- Januszowi Brzozowskiemu , PESEL : 58102212933

3.Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej poza wyznaczonym czasem pracy w wysokości 50% zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie lub na rachunek Gminy Recz.

5. Jeżeli dzień rozliczenia jest dniem wolnym od pracy , rozliczenia należy dokonać
w najbliższym dniu roboczym.

6. W razie zwłoki w dokonaniu rozliczenia i wpłat zainkasowanej opłaty targowej przez inkasenta naliczane będą odsetki ustawowe.

7. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowanie należności oraz za druki ścisłego zarachowania.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 123, poz. 2376).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-12-2008 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2008 14:49