Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.


UCHWAŁA NR XXII/154/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 listopada 2008r.

 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 249 000 z tytułu nie wykonania dochodów z powodu zawyżonego planu na 2008 rok, z tego:

 1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;

 1. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 239 000 zł, z tego w:

- rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 185 000;

- rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę

44 000 zł;

- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł;

2) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 277 927 z tytułu wykonania wyższych niż planowano dochodów własnych,

z tego:

 1. w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 2 100

z tytułu zwiększonych wpływów z dochodów z najmu, dzierżawy sprzedaży składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego;

 1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami o kwotę 90 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,

 1. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 162 827 zł, z tego w:

- rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 90 000 zł;

- rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę

55 000;

- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ( z opłaty eksploatacyjnej, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu) o kwotę 17 827;

- rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 23 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę

3 686 000 zł, z tego w:

 1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o

kwotę 670 000 zł, z tego:

- przebudowa ulic - odcinek Wolności - Al. Wolności - Czarnieckiego o kwotę

300 000 zł,

- przebudowa szlaku spacerowo-jezdnego w części ul. Murarska w Reczu o kwotę 370 000 .

 1. w dziale 630 - Transport i łączność, rozdziale 63095 - Pozostała działalność o

kwotę 48 000 z zadania - wykonanie ciągu turystycznego rowerowo - pieszego w Reczu ul. Trzebiń do skrzyżowania z ul. Leśna - Choszczeńska,

 1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała

działalność o kwotę 130 000 zł ze środków przeznaczonych na przebudowę mieszkań socjalnych w Nętkowie.

 1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i

miast na prawach powiatu) o kwotę 185 000 zł ze środków przeznaczonych na wykonanie przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przywracający pierwotny charakter zabudowy,

 1. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 715 000

zł, z tego:

 1. w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 85 000 zł, z

zadania Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz”,

 1. w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - likwidacja składowiska odpadów

komunalnych wraz z likwidacją istniejącego mogilnika o kwotę 630 000 zł,

 1. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 788 000 zł,

z tego:

 1. w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 300 000 zł

ze środków przeznaczonych na:

- modernizację i adaptację świetlicy w Sokolińcu o kwotę 130 000 zł;

- remont dachu na budynku MGOK o kwotę 170 000 zł;

 1. w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 488 000

ze środków przeznaczonych na:

- utworzenie Izby Muzealnej w Baszcie Choszczeńskiej o kwotę 123 000 zł,

- przywrócenie walorów kulturowych poprzez zagospodarowanie ciągów

komunikacyjnych o historycznym charakterze (teren przykościelny i ul. Kościelna) o kwotę 300 000 zł,

- przywrócenie walorów przyrodniczo - kulturowych poprzez wykonanie ciągu

turystycznego przy murach obronnych ul. Staromiejska, z ich renowacją i infrastrukturą techniczną i turystyczną w parku w Reczu o kwotę 65 000 zł.

 1. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 150 000 zł, rozdziale 92605 -

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ze środków przeznaczonych na:

- budowę kompleksu boisk sportowych o nawierzchni sztucznej w ramach programu

"Boisko w każdej gminie" o kwotę 1 000 000 zł,

- utworzenie placów zabawa wg wymogów unijnych w Reczu o kwotę 100 000 zł,

- zagospodarowanie terenów za murami pod boisko trawiaste (za Przychodnią

Zdrowia) o kwotę 50 000 zł.

§ 3. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 178 327 zł, z tego w:

 1. dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i

miast na prawach powiatu) o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Urzędu Miejskiego,

 1. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 8070 - Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów,

 1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, o kwotę 9 500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków małego przedszkola w Szkole Podstawowej w Lubieniowie,

 1. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 3 827, z przeznaczeniem na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 1. w dziale 900 - Gospodarka komunalna o kwotę 15 000 zł, z tego w:

- rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7 000 zł, z

przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy,

- rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie toalety miejskiej.

§ 4. Zmiany wymienione w § 1,2,3 dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały

§ 5. W załączniku Nr 4 - Limity wydatków Gminy Recz na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych i Nr 5 - Limity wydatków Gminy Recz na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 stycznia 2008 r. wprowadza się zmiany wymienione w § 3.

§ 6. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 3 536 600 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 16-12-2008 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 16-12-2008 15:39