Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz"

Znak: BM – 7624/3-1/2011                                                                                           Recz, dnia 08 czerwca 2011r.

 

 

   OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Zawiadamiam, na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 21 i art. 74 ust. 3   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  o wszczęciu w dniu 08 czerwca 2011r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychwniosek Pana Jacka Przysiewkowskiego – Przedstawiciela BSiPE Energoprojekt – Poznań S.A. ul. Piekary 19; 60-967 Poznań - Pełnomocnika ENEA  Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. (Pełnomocnictwo z dnia 30.04.2010)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej  110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz”

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid.

Gmina Choszczno

– obręb Stradzewo: 211/5; 232/3; 234; 230/9;

– obręb Roztocze : 26; 25; 24;

– obręb Witoszyn: 4; 3/1; 41; 8; 9/1; 42; 15; 13; 16/6;

-  obręb Chełpa: 728/3; 727/3; 727/4

Gmina Recz

- obręb Pomień: 398/5; 398/3; 398/4; 389; 388; 384/1; 89; 92; 303/1; 91; 94; 303/2; 331; 95; 44/11; 329; 99/1; 100/3; 302; 125/7; 125/8; 307; 135/1; 301/1; 154; 323; 355/1; 356; 357/1; 246;

- obręb Recz: 792; 790; 788; 770; 787; 690; 691; 692; 695; 696; 459; 710; 709; 707/14; 707/7; 708; 707/20; 707/5; 707/16; 707/15; 485/1; 716/1; 523/5; 523/6; 523/2;

            Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74  ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. )   i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicy samorządowej w Urzędzie Miejskim w Reczu i Choszcznie oraz samorządowych tablicach ogłoszeniowych w Sołectwach Gminy Choszczno: Witoszyn, Stradzewo, Wardyń miejscowość Chełpa oraz w Sołectwie Pomień Gmina Recz.

            Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 wydaje się po uzgodnieniu z:

·       Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

·       Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu, Choszcznie oraz samorządowych tablicach ogłoszeniowych w w/w Sołectwach

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza. (tel. 095 765 4461; e-mail inwestycje@recz.pl)

Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu pok. nr 15

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pan Jacek Przysiewkowski

BSiPE Energoprojekt – Poznań S.A.

Pracownia Projektowa w Katowicach

Ul.Rożdzieńska 1b

40-382 Katowice

2. Nadleśnictwo Choszczno

3. Burmistrz Choszczna – ogłoszenie na samorządowej  tablicy ogłoszeń

4. Pani Marzena Iwańska  – Sołtys Sołectwa Witoszyn   ogłoszenie na samorządowej tablicy w Sołectwie,

5. Pan Jacek Szyszka -  Sołtys Sołectwa Stradzewo  ogłoszenie na samorządowej tablicy w Sołectwie,

6. Pan Sylwester Stefański -  Sołtys Sołectwa Wardyń  ogłoszenie na samorządowej tablicy w m. Chełpa,

      7. Pani Monika Cieplucha – Sołtys Sołectwa Pomień gm. Recz ogłoszenie na        samorządowej tablicy w Sołectwie,

8. Gmina Recz

9. a/a

 

Do wiadomości Inwestor

   1.   ENEA Operator

Spółka z o.o.

Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Ul. Generała Sikorskiego 37

66-400 Gorzów2 Wlkp.

 

2. ENEA Operator

Spółka z o.o.

Rejon Dystrybucji Choszczno

Ul. Energetyków 2

73-200 Choszczno

 

 

 

 

Uwaga:

Dla wyżej wymienionych właścicieli działek mapa poglądowa inwestycji wraz z charakterystyką jest do wglądu w pok. nr 15 Urzędu Miejskiego w Reczu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 10-06-2011 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 10-06-2011 09:02